کلاس های گروهی

کلاس های  کنکور ریاضی رشته ریاضی فیزیک (مباحث: ریاضی پایه مثلثات حسابان حساب دیفرانسیل انتگرال) 60 جلسه می باشد.

کلاس های  کنکور ریاضی رشته علوم تجربی  60 جلسه می باشد.

کلاس های کنکور کارشناسی ارشد MBA و فنی مهندسی کارشناسی ارشد  مباحث: تابع حدو پیوستگی و مجانب مشتق کاربرد مشتق انتگرال توابع هیپربولیک اعداد مختلط دنباله و سری) 60 جلسه می باشد.

کلاس های کنکور کارشناسی ارشد  گروه  اقتصاد و مدیریت مباحث: تابع حدو پیوستگی و مجانب مشتق کاربرد مشتق انتگرال) 40 جلسه می باشد.

کلاس های ریاضی عمومی رشته های فنی ، مهندسی و علوم پایه مقطع کارشناسی (مباحث: تابع حدو پیوستگی و مجانب مشتق کاربرد مشتق انتگرال توابع هیپربولیک اعداد مختلط دنباله و سری) 50 جلسه می باشد.

کلاس های ریاضی  پایه رشته های  گروه اقتصاد و مدیریت مقطع کارشناسی(مباحث: تابع حدو پیوستگی و مجانب مشتق کاربرد مشتق) 30جلسه می باشد.

کلاس های معادلات دیفرانسیل رشته های فنی ، مهندسی مقطع کارشناسی  30 جلسه می باشد.

کلاس های ریاضی مهندسی  رشته های فنی ، مهندسی مقطع کارشناسی  30 جلسه می باشد.

کلاس های ریاضی مهندسی  رشته های فنی ، مهندسی مقطع کارشناسی ارشد  40 جلسه می باشد.